امیدوارم خوب بشه.....همین
دوشنبه 1 آبان‌ماه سال 1385
آب

WATER

.Let's not muddy the stream

Down the stream a pigeon seems to be drinking

.Or perhaps in some farther thicket, a goldfinch is washing its plumage

.Or perhaps in some hamlet a jar is being filled

.let's not muddy the stream

This stream is perhaps running to the foot of a poplar tree to wash away

. the sorrows of some lonely heart

.A dervish is perhaps dipping a piece of dry bread into the stream

.A lovely lady has come to the lip of the stream

.Let's not muddy the stream

.Beauty is doubled

!What delicious water

!How clear a stream

!How cordial are the people in the upper hamlet

!May their streams jet out! May their cows give prodigious milk

.Never have i visited their hamlet

.There must be God's footprints at the foot of their hedges

.There, moonshine must be brightening over the expanse of speech

.Fences,must be low un the upper hamlet

.Its inhabitants surely know what a flower the peony is

.There,blue must be blue

.some bud is blossoming; the hamlet inhabitants are aware of it

!What a glorious hamlet it must be

!May its alleyways overflow with music

!The people at the mouth of the stream appreciate water

.They have not muddied the stream

.Nor should we

 

آب

در فرودست انگار کفتری می خورد آب.

یا که در بیشه ی دور سیره ای پَر می شوید.

یا در آبادی کوزه ای پر می گردد.

آب را گل نکنیم.

شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی.

دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب.

زن زیبایی آمد لب رود.

آب را گل نکنیم.

روی زیبا دو برابر شده است.

چه گوارا این آب!

چه زلال این رود!

مردم بالادست چه صفایی دارند!

چشمه هاشان جوشان،گاوهاشان شیر افشان باد!

من ندیدم دهشان.

بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست.

ماهتاب می کند آن جا روشن پهنای کلام.

بی گمان در ده بالا دست چینه ها کوتاه است.

مردمش می دانند که شقایق چه گلی است.

بی گمان آن جا آبی،آبی است.

غنچه ای می شکفد؛ اهل ده باخبرند.

چه دهی باید باشد!

کوچه باغش پُر موسیقی باد!

مردمان سر رود آب را می فهمند.

گِل نکردندش،ما نیز آب را گل نکنیم.

سهراب سپهری