امیدوارم خوب بشه.....همین
یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1385
friends

 

Everyone hears
what you say.
Friends listen to
what you say.
Best friends
listen to what you don't
say

هر کسی چیزایی رو که شما می گین می شنوه. 

ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن.

اما بهترین دوستان

حرفایی رو که شما هرگز نمی گین می شنون.